Tạ Ơn T́nh Yêu                           Gratitude for Our Love

Này người em thương mến, anh đây...             
My dear one, Saigon, here I am
Khuya lắm rồi, anh nghĩ tới em thôi                
The night is getting late, I am thinking of you
Ba mươi năm, ḿnh không gặp mặt                
Thirty years passed, I have not seen your face
Buồn như vầng trăng kia xẻ làm đôi               
 Our sadness is like the moon broken into two pieces

Ta cứ để hồn thơ bay chất ngất                          I let my soul soar high
Như thể trái đất này đă tiêu tan                        
As if the planet Earth had shattered
Thân xác biến thành mây thành khói               
My body vaporized into gas ascending above
Chỉ c̣n t́nh yêu, một thế giới thênh thang       
What is left is an empty realm filled with love

Ta vẽ cho nhau ṿng tṛn định mệnh               
We draw a circle of "fate"
Nhốt bên trong là hai mái đầu xanh                 
Inside are the two innocent human beings
Đôi trái tim đập cùng nhịp thở                         
The two minds and hearts intertwined 
Mưa băo cuộc đời không đánh mất em, anh     
Despite the cruel stormy life, we survive 

Cám ơn t́nh yêu em thầm lặng                         
My gratitude for your love in silence
Giữ kín tận cùng nỗi cảm thông  
                      Deep down in your heart is kept a priceless understanding
Không nói năng nhưng ḷng vẫn hiểu              
You say a lot without your words
Ôm nhau đi cho đỡ lạnh chiều đông...  
            Please hug me my dear, just forget the cold of the winter night...

                                                                            
Vơ Duy Linh                                          Linh Duy Vo 
English version 5 March 2006 ©

Đêm đông viễn xứ                                                    
California, 7 March 2005 ©

 

 

Requiem

The Last Wish

Fate

Contents

Home

A Mission

E-mail

 © Copyright by Linh Duy Vo.  All rights reserved.